Gaver

Gavetildelingene skal bidra til lokalt engasjement og utløse egeninnsats. Gavene skal inspirere foreninger og lag til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt på en større gruppe i lokalsamfunnet. Prosjekter som kommer barn og unge til gode vil bli prioritert.

Gavestrategi

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum kan disponere av overskuddet og i tråd med sparebanktradisjoner dele ut gaver til allmennyttige formål i Modum, Sigdal og Krødsherad. Stiftelsen vil i sin utdeling av gaver ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnkapitalen i tidligere SpareBank 1 Modum.


Gavetildelingene skal bidra til lokalt engasjement og utløse en egeninnsats. Gavene skal inspirere lag og foreninger til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt på en større gruppe i lokalsamfunnet.


Overordnet målsetting

I tråd med FNs bærekraftsmål # 11 om bærekraftige byer og lokalsamfunn, vil stiftelsen prioritere og støtte prosjekter som bidrar til å gjøre lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. Stiftelsen vil arbeide for å fremme tiltak for gode nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse.


I de overordnede retningslinjer som styret har vedtatt, fremgår det at gaveutdelinger skal gjennomføres i samsvar med stiftelsens verdigrunnlag og etiske retningslinjer.


Stiftelsens verdier er langsiktighet, ansvarlighet, engasjement og nærhet.


Stiftelsens prioriterte formål idrett, kultur, friluftsliv, stedsutvikling, kompetanse, forskning og humanitære formål er viktige komponenter for gode lokalsamfunn og bedre oppvekstsvilkår.


I arbeidet med å utvikle gode lokalsamfunn vektlegges betydningen av samarbeid med frivillige lag og organisasjoner og offentlig sektor for å skape prosjekter for varig endring spesielt rettet mot barn og unge.


Gavene skal støtte opp om stiftelsens visjon «Sammen skaper vi verdier».


Gavetildelingene skal prioritere prosjekter som bidrar til å utvikle regionen til et godt og bærekraftig samfunn med hovedfokus på barn og unge. Stiftelsen ønsker i forlengelsen av dette prosjekter som kan bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål.


Stiftelsen vurderer søknader og gavetildelinger opp mot FNs bærekraftsmål med særlig fokus på bærekraftsmålene #3 God helse og livskvalitet, # 4 God utdanning, #10 Mindre ulikhet, # 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn.


Definisjon gaver allmennyttige formål (breddegaver):

Gaver til allmennyttige formål (breddegaver) kan være gavebeløp som gis til ordinær drift av lag og foreninger. Det er ikke krav til prosjektbeskrivelse, finansieringsplan eller dokumentasjon på gjennomført arbeid.


Definisjon prosjektgaver:

Prosjektgaver er større gaver som gis til et planlagt tiltak med kostnads- og finansieringsbudsjett og krav til dokumentasjon.


Tildelingsprosess

Tildeling av gaver til allmennyttige formål (breddegaver) gjøres etter en søknadsprosess to ganger pr år hvor lag og foreninger kan søke. Hovedforening eller undergrupper kan søke. Søkerne må være registrert med organisasjonsnummer i enhetsregisteret i Brønnøysund. Søknader i denne prosessen skal sendes inn elektronisk ved å laste opp søknad m/vedlegg til søknadsportalen (web-løsning). Beslutning om tildeling formidles til søker straks etter at styret i stiftelsen har vurdert søknadene og fattet vedtak.


Behandling og tildeling av gaver til prosjekter gjøres fortløpende gjennom året, her er det ingen søknadsfrist. Søkerne må være registrert med organisasjonsnummer i enhetsregisteret i Brønnøysund. Søknader skal sendes inn elektronisk ved å laste opp søknad m/vedlegg til søknadsportalen (web-løsning). Beslutning om tildeling formidles til søker sammen med informasjon om hvilken dokumentasjon som må foreligge før utbetaling kan finne sted. Normalt vil dette være kopi av faktura, ordrebekreftelse ol. Utbetalingen foretas fortløpende straks tilstrekkelig dokumentasjon er mottatt. Tildelinger som ikke er dokumentert gjennomført innen utgangen av 2 år etter at tildelingen har funnet sted, faller bort.


Stiftelsen vil også gi gaver som en direkte tildeling uten at det foreligger søknad. Dette kan f.eks være gaver til større prosjekter eller tiltak hvor stiftelsen selv har tatt initiativ til en dialog med gavemottaker. Nærmere premisser for stiftelsens gavetildeling vil bli avklart i hvert enkelt tilfelle etter dialog med gavemottaker og vilkårene vil normalt reguleres i en egen avtale mellom stiftelsen og gavemottaker.


Alle gavetildelinger blir informert om på stiftelsens hjemmeside og gjennom sosiale medier hos stiftelsen. Det vil ikke bli lagt ut offentlig informasjon om søknader som ikke er innvilget, men søker vil bli informert om beslutningen. Beslutning om avslag vil ikke bli begrunnet.


Det er ingen øvre grense på søknadsbeløp. For prosjekter har vi et ønske om egenkapital eller tilskudd fra andre. Egenkapital kan enten være i form av egne midler eller egenaktivitet/dugnad.


Ved hver utlysning blir noen av formålene prioritert. Stiftelsen kan i tillegg identifisere gode prosjekter utover de som søker via stiftelsens nettside i de ordinære søknadsrundene.


De elektroniske søknadsskjemaene ligger kun ute i søknadsperioden.


Tildelingskriterier

Ved vurdering av søknad og utvelgelse av prosjektgaver vektlegger stiftelsen:


  • at gavene bidrar til stimulans og opplevelser for barn og unge
  • tydelige prosjekter som kommer mange til gode (allmennytte).
  • at gavetildelingen bidrar til lokalt engasjement og utløser betydelig egeninnsats og støtte fra andre.
  • at gavene kan inspirere foreninger og lag til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt på en større gruppe i lokalsamfunnet og ha varig verdi.
  • at prosjektene er bærekraftige uten støtte fra stiftelsen over tid.
  • hvilke prosjekter som har størst effekt i forhold til stiftelsens formål/verdier
  • hvilken effekt tiltakene skal ha på målgruppen

Følgende tiltak prioriteres ikke:


• Offentlige kjerneoppgaver

• Tiltak som har uforholdsmessig negativ effekt på FNs bærekraftsmål

• Virksomheter hvor eier kan ta ut utbytte

• Enkeltpersoner

• Lukkede medlemsorganisasjoner

• Prosjektsøknader som er rettet mot ordinær drift herunder husleie og lønn

• Prosjekter som er påbegynt eller gjennomført før søknad er mottatt, og utgifter til prosjekt (faktura/utlegg) før tildeling av gave blir ikke honorert.

• Støtte til reiser i forbindelse med arrangementer og turneringer

• Jubileer og jubileumsbøker

• Øvrige områder som faller utenfor gavepolitikken er nødhjelp/bistand, religiøse og partipolitiske tiltak

• Gaver utenfor stiftelsens geografiske markedsområde

• Sponsorater


 

VEDTATT AV STIFTELSENS GENERALFORSAMLING 19/4-2023

Tips til deg som skal søke støtte

Planlegger du å søke støtte til et prosjekt? Les våre tips til en god søknad.
Får å få støtte må du sende inn en elektronisk søknad.
1. Start i god tid

Start med søknaden i god tid før søknadsfristen. En søknad som er skrevet i hastverk for å rekke fristen er sjelden en god søknad. Relevant informasjon og vedlegg kan fort bli glemt. Når du starter med å skrive søknaden så dukker det ofte opp spørsmål som må avklares. Venter du med å opprette søknaden helt opp mot fristen, så rekker du kanskje ikke å få svar på spørsmålene dine.

2. Les retningslinjene

Les nøye hvilke tiltak som støttes, og hvem som kan søke. Les også  svar på vanlige spørsmål. Merk at formålene som støttes er justert fra våren 2023.

3. Opprett søknaden

Start registrering i søknadsportalen tidlig, slik at du vet hvilken informasjon som etterspørres. Søknaden kan lagres som kladd etter at den er opprettet. Søknaden lagres automatisk mens du jobber med den, og du kan endre den så mange ganger du ønsker frem til den er sendt inn.

4. Kort tittel

Lag en kort tittel som er beskrivende for prosjektet.

5. Beskriv formålet

Skriv nøyaktig hva dere søker støtte til. Vær så konkret som mulig på hva pengene skal brukes til. Kom raskt til poenget og beskriv prosjektet tydelig. Ta bare med den informasjonen som er relevant for prosjektet og gjennomføringen.

6. Engasjer målgruppen

Engasjer målgruppen tidlig i prosessen. Gode innspill fra målgruppen kan ofte være avgjørende for om et prosjekt lykkes eller ikke. Skal dere for eksempel kjøpe inn utstyr til en ungdomsklubb, så er det lurt å sjekke med ungdommene hvilket utstyr de ønsker. Og hva de kan bidra med i prosjektet.

7. Budsjett

Sett opp et realistisk budsjett/finansieringsplan for prosjektet. Budsjettet skal vise hva dere har tenkt å bruke pengene på, og hvilke inntekter dere har i prosjektet. Spesifiser alle utgiftene for prosjektet.

Vi er aller helst med på spleiselag. Vurder derfor om det er andre enn stiftelsen som kan være med å finansiere prosjektet. At flere er engasjert i det samme prosjektet ser vi som veldig positivt. Det er også positivt for søknaden om dere bidrar med dugnadsinnsats.

8. Gode argumenter

Gi oss gode argumenter for hvorfor vi skal støtte prosjektet. Vi vil gjerne bli overbevist om hvorfor du mener akkurat ditt prosjekt fortjener støtte.

9. Plan for gjennomføring

Lag en realistisk plan for gjennomføring.


Prøv å tidfeste prosjektet i størst mulig grad. Jo mer detaljert dere planlegger prosjektet, desto mer realiserbart virker det.

10. Få noen til å lese gjennom søknaden

Få noen til å lese gjennom søknaden før du sender den inn. Dette for å sikre at viktig informasjon og relevante vedlegg kommer med.