Om stiftelsen

Gjennom generasjoner har SpareBank 1 Modum bygget opp verdier som har bidratt til trivsel, vekst og nyskapning i vårt lokalsamfunn.


Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum er en av SpareBank 1 Sørøst-Norges største eiere, og bærer videre de stolte tradisjonen i Modum, Sigdal og Krødsherad. Gaver som gis av Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum vil komme fra utbytte som stiftelsen får på sine egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge.


Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum ble etablert 6. oktober 2021.


Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Sørøst-Norge.


Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele gaver til allmennyttige formål og prosjekter i Modum, Sigdal og Krødsherad kommune.

Formål

Stiftelsen har som formål å være en langsiktig og stabil eier i SpareBank 1 Sørøst – Norge og sikre at sparebanktradisjoner kan videreføres i regionen.


Vedtektenes § 1-2 Formål:


Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Sørøst – Norge. Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning.


Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i SpareBank 1 Modum.


Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i SpareBank 1 Sørøst – Norge og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.


Visjon og misjon

Visjon

Vår visjon er å bidra til samfunnsutviklingen i Modum, Sigdal og Krødsherad. Sammen skaper vi verdier. 


Verdier

Våre verdier er langsiktighet, ansvarlighet, engasjement og nærhet. 


Hovedoppgaver

Våre hovedoppgaver er å:


  • Sikre at sparebanktradisjoner kan videreføres i regionen
  • Være en langsiktig og stabil eier i SpareBank 1 Sørøst – Norge
  • Utøve en forsvarlig forvaltning av de midler som stiftelsen besitter
  • Dele ut gaver til allmennyttige formål