Stiftelsens gavepolicy

Stiftelsen skal støtte prosjekter som bidrar til å utvikle stiftelsens virkeområde til et godt og bærekraftig samfunn.

Gavetildelingene skal bidra til lokalt engasjement og utløse egeninnsats. Gavene skal inspirere lag og foreninger til å sette i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt på en større gruppe i lokalsamfunnet. Prosjekter som kommer barn og unge til gode vil bli høyt prioritert.

Gaver til allmennyttige formål

Stiftelsens vedtekter fastsetter de overordnede rammene for styrets forvaltning av stiftelsens midler. I vedtekten er følgende formulert som en del av stiftelsens formålsparagraf:

Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygd opp kapitalen i Sparebank1 Modum.

Stiftelsens generalforsamling fastsetter hvor stor andel av årsoverskuddet som skal benyttes til gaveformål. Dette gjøres i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet.

Retningslinjer

I de overordnede retningslinjer som styret har vedtatt, fremgår det at gaveutdelinger skal gjennomføres i samsvar med stiftelsens verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Stiftelsens verdier er langsiktighet, ansvarlighet, engasjement og nærhet. Gavetildelinger som kommer barn og unge til gode vil bli prioritert.

Stiftelsens langsiktighet og ansvarlighet skal søkes oppnådd i samsvar med FNs bærekraftmål. Gaver bør bidra til lokalt engasjement, utløse egeninnsats og gjerne inspirere til nye initiativ som vil kunne ha betydning for en større gruppe i lokalsamfunnet.

Gavetildelinger kan gjøres til følgende allmennyttige formål:

·       Idrettsformål

·       Friluftsliv

·       Kulturformål

·       Stedsutvikling

·       Humanitære formål

Følgende tiltak prioriteres ikke:

·       Tiltak som medfører økonomisk vinning for enkeltpersoner

·       Tiltak som understøtter pågående drift i kommersiell eller offentlig virksomhet

·       Støtte til reiser i forbindelse med arrangement og turneringer

·       Jubileer og jubileumsbøker

·       Nødhjelp/bistand

·       Religiøse eller partipolitiske tiltak

·       Tiltak som har uforholdsmessig negativ effekt på FNs bærekraftsmål.

På lengre sikt vil stiftelsen i mindre grad gi støtte til ordinær drift som husleie, lønn etc.

 

Det kan stilles vilkår til gavetildelinger som sikrer at formålet blir realisert. Det skal imidlertid ikke stilles krav om gjenytelse av noen form, f.eks. om markedsføring av SpareBank1 Modums virksomhet eller tilgang til billetter e.l.

 

Tildelingsform

Utdeling av midler besluttes av stiftelsens styre innenfor rammer gitt av stiftelsens generalforsamling.

Stiftelsen vil gjennomføre en åpen søknadsprosess to ganger pr. år hvor lag, foreninger og relevante grupperinger inviteres til å søke om gaver. Søkere må være registrert med organisasjonsnummer i enhetsregisteret. Den første tildelingen vil være årets hovedutdeling og foregå i første halvår. Der er alle invitert til å søke om gavemidler innenfor gjeldende tildelingskriterier. Den andre tildelingen vil gjennomføres i 2. halvår og i denne runden vil midler til større og mer spesifikke prosjekter prioriteres.

Søknader i begge rundene skal sendes inn elektronisk ved å laste opp søknad m/vedlegg til søknadsportal på stiftelsens hjemmeside. Beslutning om tildeling formidles til søker sammen med eventuelle krav til dokumentasjon. Utbetaling foretas fortløpende når tilstrekkelig dokumentasjon er mottatt. Tildelinger hvor kriterier for utdeling ikke er oppfylt innen utløpet av kalenderåret etter tildeling har funnet sted, faller bort, men kan vurderes av stiftelsen etter ny søknad.

Stiftelsen vil også på eget initiativ søke prosjekter og tiltak i samarbeid med andre aktører som kan bidra til å realisere stiftelsen formål. Prosess for søknader og tildeling vil bli avklart i hvert enkelt tilfelle etter nærmere dialog med gavemottaker.

Alle beslutninger om gavetildelinger skal informeres om på stiftelsens hjemmesider. Det vil ikke bli lagt ut offentlig informasjon om søknader som ikke blir innvilget, men søker vil bli informert om beslutningen. Beslutning om avslag vil ikke bli begrunnet.

 

VEDTATT AV STIFTELSENS GENERALFORSAMLING 22/4-2021